a
Jsme společnost zabývající se se pestrou škálou služeb pod jednou střechou. Naše společnost Fizergroup s.r.o. se dělí na jednotlivé divize. Exportní balení, balící a logistické centrum, vyrábíme vysněné kuchyně a nábytek na míru, zajišťujeme stavební činnosti od A-Z.
+420 777 498 418

fizer@fizergroup.cz

FIZER GROUP s.r.o.

Pražšká 647/158, Brno – Bosonohy, 642 00

Top

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. UDĚLENÍ SOUHLASU

Tímto uděluji společnosti FIZER GROUP s.r.o., IČ: 10908609, DIČ: CZ10908609, se sídlem Brno – Bosonohy, Pražská 647/158, 642 00, zaps. v OR vedeném KS v Brně pod sp.zn. 123559, odd. C souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE – FIZER GROUP s.r.o.

FIZER GROUP s.r.o.

IČ: 10908609

se sídlem Pražská 647/158, Brno – Bosonohy, 642 00

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 123559

https://www.fizergroup.cz/

email: fizer@fizergroup.cz

tel.: +420 777 498 418

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem posouzení žádosti subjektu údajů o navázání spolupráce se Správcem v oblasti nákupu služeb, poskytování informací o produktech Správce ze strany Správce ve prospěch subjektu údajů (informacemi o přepravě, výkopových a stavebních prací, technické podklady, výkresy k interiérům). V případě navázání smluvního vztahu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z něj vyplývajících. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem marketingových aktivit – zasílání novinek, nabídek, apod. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu, z důvodu provedení opatření před případným uzavřením smlouvy zakládající smluvní vztah mezi subjektem údajů a Správcem a dále z důvodu plnění tohoto smluvního vztahu.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

a) jméno a příjmení;

b) sídlo;

c) email;

d) telefonní číslo.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu. V případě uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem nejméně však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.

6. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.